Docent

Privacy statement

Privacystatement Advocatenkantoor Kerstin Hopman.

Privacybeleid
Advocatenkantoor Kerstin Hopman verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor onze dienstverlening noodzakelijk. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun privacy omgaan. Wij informeren u hier graag over.
 
Hoe komen wij aan gegevens?
De gegevens die wij verzamelen, worden door cliënten en vrijblijvende rechtszoekenden vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan persoonlijk, telefonisch of via e-mail. Dit kan gegevens van de cliënten of vrijblijvende rechtszoekende zelf betreffen, of van derden met wie zij een mogelijk rechtsgeding aan gaan. Verder raadplegen wij indien nodig openbare registers zoals de kamer van koophandel, het kadaster, etc. voor uittreksels.
 
Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens om juridische diensten te verlenen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten, werknemers en leveranciers
te kunnen naleven. 
Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. De gegevens worden ofwel met toestemming van de betrokkene zelf verwerkt, ofwel worden verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. 
Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als kantoor, of één van onze cliënten, als verantwoordelijke, rust.
 
Ook kan het zijn dat wij de persoonsgegevens verwerken met het oog op de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van openbaar gezag dat aan één van onze cliënten, als verwerkingsverantwoordelijke, is opgedragen. Dit is het geval wanneer wij voor een overheidsinstelling optreden.
 
Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze cliënten. Dit is het geval wanneer wij deze belangen van onze cliënten behartigen bij het aangaan van een juridische procedure, of hierover adviseren. In dat kader kunnen wij persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die geen cliënt bij ons zijn.
 
Wij streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat wij alleen de persoonsgegevens verwerken voor zover die relevant zijn. Ook mag de inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in verhouding tot het te bereiken doel.
 
Wat doen wij met Persoonsgegevens?
Wij slaan de verzamelde (klant)gegevens op in een eigen, beveiligd, relatiebeheersysteem. Dit is strikt vertrouwelijk. Met al onze leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten. 
De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt, behalve met uw toestemming. Enkel voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte, worden in overleg met de cliënt gegevens doorgezonden aan de rechtbank, de wederpartij of (relevante) derden.
 
Na afloop van een zaak, archiveren wij de gegevens. Deze worden nog 5 tot 7 jaar lang bewaard.
 
Wat zijn uw rechten als betrokkene?
Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u hebben, heeft u de volgende 
rechten:
 
• U heeft het recht in te zien welke gegevens wij van u verwerken en welke organisaties (bijvoorbeeld onze IT
• leverancier) hier toegang tot hebben (inzage);
• U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens (rectificatie);
• U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn(vergetelheid);
• U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking);
• U heeft het recht uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere advocaat (dataportabiliteit);
• U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (bezwaar);
• U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen (profiling);
• U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 
Het kan zijn dat wij dwingende, gerechtvaardigde redenen hebben waardoor het verwerkingsbelang groter is dan één van de bovengenoemde belangen van u als betrokkene. Wij zullen u hier in zo’n geval over informeren.
 
Wijzigen van dit privacy beleid
Advocatenkantoor Kerstin Hopman heeft het recht om dit privacybeleid aan te passen.
 
Contact
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen met Advocatenkantoor Kerstin Hopman door een e-mail te sturen naar info@kerstinhopman.nl of te bellen naar 06 467 172 08.